Najnovšie informácie

Odovzdávanie vysvedčení 30. 06. 2020 od 10:00 hod

Mesto Krompachy, zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Námestie slobody 8, Krompachy po zistení záujmu zákonných zástupcov žiakov o obnovenie individuálnej formy vyučovania v ZUŠ a po zohľadnení všetkých priestorových možnosti a v krátkom čase potreby zabezpečenia všetkých prijatých opatrení vládou SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR, ktoré prijalo v boji proti COVID-19, neobnovuje vyučovanie v Základnej umeleckej škole, Námestie slobody 8, Krompachy od 1.6.2020. Všetky dôležité informácie o forme hodnotenia žiakov v druhom polroku, spôsobe ukončenia školského roka 2019/2020 a tiež termínov prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 nájdete na hlavnej stránke web adresy Základnej umeleckej školy: www.zuskrompachy.eu

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021


Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.


Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM v hudobnom /HO/, výtvarnom /VO/, tanečnom odbore /TO/ a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby /OAMT/


sa podávajú od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 a to:

1. Elektronicky: vyplnenú prihlášku poslať na mail školy zuskrompachy@gmail.com

alebo

2. Poštou na adresu školy: ZUŠ Krompachy, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy


Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy