Školné

Platba školného na účet 


IBAN:  SK79 0200 0000 0016 9918 2251

Variabilný symbol: podľa triedy - poradové číslo učiteľa
Špecifický symbol: poradové číslo žiaka v triednej knihe 
Konštantný symbol: 0178
Správa pre adresáta: Priezvisko žiaka!