Školné

Platba školného na účet

IBAN: SK79 0200 0000 0016 9918 2251

Variabilný symbol: priradené číslo vyučujúceho (viď. tabuľka dole)

Správa pre adresáta: Meno a priezvisko žiaka (nezabudnúť uviesť kôli priradeniu platby)